Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Chcesz dbać o środowisko? Możesz wygrać dofinansowanie na badania i wdrożenie swojego projektu!
W najbliższym czasie rusza nabór wniosków do programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych. Przeznaczono ponad 100 mln zł na dofinansowanie zwycięskich projektów w obszarze badań naukowych oraz na wdrożenie innowacyjnych technologii.

9 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk proekologicznych. Do drugiej edycji tego konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy pracujący w obszarach zajmujących się szeroko pojętą ekologią. „Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.” –  zaznaczył organizator na swojej oficjalnej stronie.  Szczegółowy zakres tematyczny konkursu dotyczy innowacyjnych pomysłów obejmujących 1 z 5 z wymienionych przez organizatora dziedzin :

  1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
  2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
  3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
  4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
  5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, jest projektem przygotowanym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak wyjaśniają organizatorzy, konkurs jest pierwszym w Polsce programem proekologicznym, wychodzącym naprzeciw unijnej strategii Europa 2020, wymuszającej na państwach członkowskich stały progres w dziedzinie magazynowania odpadów i stosowania energii odnawialnej.

Przewidziany w ramach drugiej edycji konkursu budżet dla fazy badawczo-rozwojowej ma wynosić minimum 36 mln zł. Ponadto organizator przeznaczył również 160 mln zł dla projektów w fazie wdrożeniowej (dla obu edycji). „Środki na realizację fazy badawczo-rozwojowej będą wypłacane w formie zaliczek lub refundacji przez NCBR, zaś za wypłatę środków za realizację fazy wdrożeniowej odpowiedzialny będzie NFOŚiGW. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi do 24 miesięcy dla fazy badawczo-rozwojowej oraz do 36 miesięcy dla fazy wdrożeniowej.”   komentuje Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW. Jak podają organizatorzy, realne dofinansowanie badań dla fazy badawczo-rozwojowej będzie utrzymywało się w zakresie od 0,5 mln zł do 10 mln zł. Projekt w fazie wdrożeniowej może liczyć na jednorazową dotację w wysokości aż 20 mln zł.

Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R). Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej” – dodaje Witold Maziarz.

W pierwszej edycji konkursu wyłonionych zostało 24 projektów w fazie badawczo-rozwojowej, którym organizator przyznał łącznie 77 mln zł. Zwycięskie pomysły dotyczyły m.in. małych elektrowni wiatrowych dla instalacji przydomowych, inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym, czy gniazdo elektryczne pozyskujące i przetwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

Źródła

http://program-gekon.pl/

KOMENTARZE
Newsletter