Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
HORYZONT 2020 – Szansa dla środowiska naukowego
Komisarz Máire Geoghegan-Quinn ogłosiła, że wchodzący w życie program Horyzont 2020 „Ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie”. Budżet programu to aż 80 miliardów euro, do rozdysponowania w ciągu siedmiu lat trwania projektu. Horyzont 2020 jest największym programem badań w historii Unii Europejskiej.

Program Horyzont 2020 zaczyna rozwijać skrzydła na terenie Polski. Ujawniono już niektóre procedury składania wniosków oraz kwoty przydzielone na poszczególne sektory. Budżet projektu sięga prawie 80 mld euro - jest to największa w historii Unii Europejskiej kwota, przeznaczona na naukę.

 

Horyzont 2020 jest największym programem w historii UE, w zakresie badań naukowych i innowacji. Do głównych elementów strategii zalicza się:

  • Europejska Przestrzeń Badawcza
  • Program Strategia 2020
  • Unia Innowacji

Jak do tej pory, głównymi programami w których można było ubiegać się o dofinansowanie badań, były granty NCN i NCBiR. Program Horyzont 2020 może zrewolucjonizować strukturę finansowania badań nie tylko w Polsce, ale i w całej UE. Już w ciągu pierwszych dwóch lat trwania programu, będzie można się ubiegać o dofinansowania, sięgające łącznie 15 miliardów euro.

 

Założenia Programu Horyzont 2020. Obszary działania

Głównymi założeniami programu, są m.in odpowiedź na kryzys ekonomiczny (inwestycja w przyszły wzrost i miejsca pracy), odpowiedź na obawy obywateli dotyczące bezpieczeństwa i środowiska, wzmocnienie pozycji UE na świecie, głownie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji.

 

Obszary działania programu, na lata 2014-15 obejmują dwanaście obszarów.

Nazwa obszaru

Łączna kwota dofinansowania [mln euro]

Spersonalizowana opieka zdrowotna

549

Bezpieczeństwo żywności

138

Uwolnienie zasobów mórz i oceanów

100

Bezpieczeństwo cyfrowe

47

Rozwój miast,miasteczek, wsi

92

Obniżenie produkcji dwutlenku węgla

359

Mobilność i wzrost

375

Metody utylizacji odpadów

73

Zwiększenie wartości wody dla Europy

67

Rozwój postępowania kryzysowego

35

Reagowanie na zmiany klimatu

72

 

Warunki udziału w programie

W programie realizowane będę projekty, złożone z co najmniej 3 partnerów, z 3 różnych państw członkowskich UE lub Państw stowarzyszonych. Przyjęto obecnie dwie poprawki do w/w zasady, mianowicie projekt może być realizowany przez jeden podmiot prawny, który ma siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym, w przypadku gdy projekt dotyczy badań pionierskich, działań koordynacyjnych i wspierających oraz działań w zakresie mobilności.

 

Program Horyzont 2020 a 7 Ramowy Program - zasadnicze różnice

Program Horyzont 2020 nastawiony jest przede wszystkim na innowacje i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na rynek. Jako "nowości" w programie Horyzont 2020 wymienić można:

  • Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne
  • Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania
  • Nagrody motywacyjne
  • Szybką Ścieżkę do innowacji
  • Dedykowane instrumenty finansowe

 

Co interesujące, w programie Horyzont 2020 istnieje zapis, o obowiązku zapewnienia do  publikacji naukowych (open access) dla wszystkich biorących udziałw  projekcie, co jest niewątpliwie ogromnym plusem. Ponadto, uproszczono sposób aplikowania o dofinansowanie, wprowadzając wnioski elektroniczne. Kolejną nowością, jest brak wyogu rejestracji czasu pracy osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. Dodatkowe wynagrodzenia mogą być kwalifikowane do kwotu 8 000 euro rocznie/ osobę.

 

Jakie są zasady składania wniosków?

Pierwszym krokiem jest rejestracja jednostki w PIC (Participan Identification Code). Kolejnym krokiem jest śledzenie infiormacji o otwartych konkursach i datach ich zakończenia. Następnie, dosyłana zostaje wymagana dokumentacja konkursowa, która oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym.

W budżecie na 2014 roku, na rozwój bazy naukowej przeznaczono 3 mld euro, z czego ok. 1,7 mld będzie przeznaczone na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie (zob. MEMO/13/1123)

Źródła

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm

http://ec.europa.eu/polska/news/131211_horyzont_2020_pl.htm

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszaja-konkursy-w-ramach-horyzontu-2020.html

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

www.ec.europa.eu/research/participans/portal4/desktop/en/home/html

 

Materiały szkoleniowe: Banyś Katarzyna Program horyzont 2020. Politechnika Wrocławska

KOMENTARZE
Newsletter