Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PRELUDIUM, OPUS, SONATA – sprawdź, który konkurs jest dla Ciebie
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, że składanie wniosków w ramach konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA potrwa do 15 grudnia 2014 roku. W ramach konkursów można zgłosić projekty związane z realizacją badań podstawowych jak i na zakup aparatury badawczo-naukowej.

NCN ogłosił, że nabór na konkursy odbędzie się do 15 grudnia 2014 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF. Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych projektów – PRELUDIUM, OPUS oraz SONATA. Jest to już ósme rozdanie finansowe. Na samym końcu przedstawiono furtkę dla osób, które chcą pracować naukowo, a nie udało im się znaleźć miejsca w wymarzonej placówce. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia.

 

PRELUDIUM

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i nieposiadające stopnia naukowego doktora. W ramach Preludium można wnioskować o dofinansowanie projektów, których okres realizacji wynosi minimum rok, a nie przekracza trzech lat. Od deklarowanej długości trwania projektu uzależniona jest wysokość dofinansowania o którą można wnioskować:

- 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;

- 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;

- 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Konkurs zarówno pod względem możliwości finansowania, jak i uczestników projektu może dotyczyć wyłącznie małych projektów. Zespoły wykonawców nie mogą być liczniejsze niż składające się z trzech osób, zaś osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź tytuł naukowy profesora mogą w projekcie pełnić wyłącznie rolę opiekuna. Otrzymanie dofinansowana w ramach konkursu nie jest czynnikiem uniemożliwiającym uzyskanie wyższego stopnia naukowego.

Program umożliwia zakup aparatury naukowo-badawczej, jednak jej całkowity koszt nie może przekroczyć wartości 30% wnioskowanej kwoty.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki -> tutaj.

 

OPUS

W ramach konkursu OPUS przewiduje się finansowanie projektów badawczych wraz ze sfinansowaniem zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. Konkurs dotyczy finansowania projektów z zakresu badań podstawowych zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, konieczne jest stosowne udokumentowanie tego faktu. Podobnie jak w konkursie PRELUDIUM, czas realizacji badań nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 36 miesięcy.

W regulaminie konkursu nie jest określona grupa naukowców, która może go złożyć. Oznacza to, że szansę na otrzymanie ma każdy naukowiec niezależnie od uzyskanego stopnia lub tytułu naukowego, a także dorobku naukowego. Jednak powszechnie wiadomo, że im większe doświadczenie i osiągnięcia naukowe tym większe szanse na pozytywny rezultat w postępowaniu konkursowym.

W ramach konkursu nie zostały ustalone zarówno dolne, jak i górne limity dofinansowania. Zaś zakup pojedynczego aparatu naukowego, o który jest wnioskowane nie może przekraczać 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu. W przypadku Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce granicę ustalono na poziomie 150 tys. zł

Konkurs umożliwia również finansowanie stypendiów naukowych dla młodych badaczy zgodnie ze stosownym regulaminem.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki -> tutaj.

 

SONATA

Konkurs SONATA umożliwia finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, która uzyskała stopień naukowy nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia o wniosek.

W ramach konkursu finansowane mogą być projekty dotyczące badań podstawowych o czasie realizacji nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższe niż 36 miesięcy. Oprócz kierownika projektu badawczego, w ramach konkursu przewidziano zatrudnienie jednej osoby, która posiada tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. Dodatkowo, nie może być ona zatrudniona w jednostce będącej miejscem realizacji projektu.

We wniosku konkursowym można uwzględnić zakup aparatury naukowo-badawczej w celu stworzenia unikatowego warsztatu naukowego.  Zakup jest obwarowany ograniczeniami kwotowymi tak jak w przypadku programu OPUS. W ramach konkursu można również przyznać stypendium naukowego dla młodych naukowców.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki -> tutaj.

 

WARTO WIEDZIEĆ

W ramach konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA nie trzeba być zatrudnionym w jednostce spełniającej określone przez NCN wymogi formalne. Wniosek może złożyć osoba fizyczna, która w przypadku pomyślnego wyniku postępowania konkursowego otrzyma od Dyrektora Narodowego Centrum Nauki promesę finansowania. Oznacza to, że realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem zatrudnienia jej przez podmiot spełniający odpowiednie kryteria. W ten sposób kierownik projektu będzie mógł otrzymać finansowanie projektu badawczego, a tym samym otrzyma pracę w jednostce, którą sam sobie wybierze. 

Źródła

www.ncn.gov.pl

KOMENTARZE
Newsletter