Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rusza nabór wniosków do Wirtualnego Instytutu Badawczego

Blisko pół miliarda złotych – taka kwota już niedługo zasili polską naukę, dając impuls do rozwoju niezwykle ważnej dziedziny, jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia. 1 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB).

Otwarty konkurs ofert w ramach programu WIB trwa od 1 do 12 marca 2021 r. Projekty mogą zgłaszać zespoły złożone z polskich i zagranicznych specjalistów zatrudnionych w placówkach naukowych działających na terenie Polski. Pula 450 mln zł zostanie podzielona między maksymalnie 10 zespołów, które otrzymają środki na realizację badań na okres do 10 lat.

Wirtualny Instytut Badawczy to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju – pierwszy tego typu program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Został powołany w oparciu o ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Rząd zadecydował o przeznaczeniu na jego cel rekordowej kwoty blisko pół miliarda złotych oraz wskazał obszar badań: biotechnologia medyczna – onkologia, jako szczególnie ważny z punktu widzenia interesu społecznego.

Nowatorski charakter Wirtualnego Instytutu Badawczego polega m.in. na wdrożeniu nowej metody wsparcia działalności naukowej. WIB inwestuje przede wszystkim w ludzi, zapewniając im stabilne warunki prowadzenia badań, a także w komercjalizację wyników ich pracy. Nie tworzy natomiast nowej infrastruktury, ponieważ polskie uczelnie i instytuty badawcze dysponują nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem, z których korzystać mogą członkowie zespołów uczestniczących w programie.

– Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Podmiotu Zarządzającego programem Wirtualny Instytut Badawczy. – Pokładamy wielkie nadzieje w jakości zgłoszonych do konkursu projektów naukowo-badawczych, bo ich wysoki poziom jest warunkiem niezbędnym dla sukcesu całego przedsięwzięcia – dodaje.

Zgłoszone w konkursie ofert aplikacje oceniać będzie międzynarodowy zespół ekspertów. Do najważniejszych kryteriów, jakie będą brane pod uwagę, należą potencjał społeczno-gospodarczy i komercjalizacyjny zakładanych efektów badań. Oczekiwanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są bowiem możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą zainteresować inwestorów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Mimo że WIB jest instytucją wirtualną, dysponuje realnymi środkami i ma wyznaczone, konkretne cele. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia – jeden z wiodących instytutów ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Zadaniem Podmiotu Zarządzającego jest czuwanie nad przebiegiem kolejnych etapów programu, a także zapewnienie wsparcia zespołom badawczym – wyjaśnia Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy. – O ile w klasycznych programach badawczych funkcja instytucji finansującej jest ograniczona do oceniania, opiniowania i rozliczania realizowanych projektów, w WIB jest ona znacznie bardziej rozbudowana. Stawiamy na współpracę z zespołami badawczymi i będziemy im towarzyszyć przez cały okres realizacji zadań – dodaje.

Ocena projektów powierzona zostanie ekspertom z obszaru naukowego i społeczno-gospodarczego wyspecjalizowanym w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. Więcej informacji o Wirtualnym Instytucie Badawczym na stronie programu oraz w poniższym filmie: 

 

KOMENTARZE
Newsletter