Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Trzeci konkurs programu WIB ogłoszony

Trwa trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB). Finansowanie mogą uzyskać naukowcy realizujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym
w obszarze biotechnologii medycznej. Pula środków w konkursie wynosi 380 mln zł. 
Nabór wniosków o finansowanie zespołów badawczych zostanie przeprowadzony w dniach 2-13 października 2023 r.

 

 

Biotechnologia medyczna

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 lipca 2023 r. W dwóch poprzednich konkursach WIB o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii. W obecnym konkursie zakres ten został rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej m.in. z przeznaczeniem terapeutycznym. Podmiotem Zarządzającym programem jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Przed nami trzecia edycja konkursu WIB, a zarazem pierwsza, do której zapraszamy zespoły badawcze specjalizujące się w biotechnologii medycznej i rozwijające zastosowania terapeutyczne we wszystkich obszarach medycyny. Rozszerzenie obszaru badań to bez wątpienia szansa dla znacznie większej grupy polskich naukowców na uzyskanie finansowania badań nad innowacyjnymi terapiami i technologiami medycznymi. Niezmienny pozostaje natomiast nacisk na wysoki potencjał komercjalizacyjny projektów badawczych – mówi Paweł Kurant, zastępca dyrektora Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, odpowiedzialny za wdrażanie programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Trzeci nabór w konkursie WIB, podobnie jak wcześniejsze edycje, poprzedzają działania informacyjne w formie spotkań i warsztatów, które pozwolą naukowcom zapoznać się z wymaganiami konkursu. Kluczowym punktem konkursu będzie nabór wniosków, który zaplanowany został w terminie 2-13 października 2023 r. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty i informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2024 r.

Projekty z potencjałem rynkowym

Zadaniem aplikujących do programu zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które doprowadzą do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Oczekiwanym efektem zadań badawczych prowadzonych w ramach finansowania WIB mają być możliwe do wprowadzenia na rynek nowatorskie produkty, które mogą realnie zainteresować inwestorów, a tym samym – przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia. Założeniem programu jest bowiem połączenie nauki i biznesu w sposób przynoszący korzyści każdej ze stron, a w konsekwencji – podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Zgłoszone wnioski o finansowanie w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Weryfikację merytoryczną przeprowadzi międzynarodowy zespół ekspertów złożony ze specjalistów zarówno w dziedzinie biotechnologii, jak i komercjalizacji. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy o finansowanie z zespołami badawczymi rekomendowanymi do finansowania. Współpracujący z Wirtualnym Instytutem Badawczym eksperci to wybitni specjaliści z całego świata, którzy dysponują nie tylko wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim posiadają doświadczenie oraz szerokie rozeznanie w zakresie światowych trendów badawczych, globalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji wiedzy. Rolą ekspertów jest nie tylko wybór najlepszych zespołów badawczych, ale również okresowa ewaluacja zadań celem zapewnienia optymalnych warunków do osiągnięcia zamierzonych rezultatów badawczych, tj.  wygenerowania technologii o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym. W związku z rozszerzeniem obszaru tematycznego trzeciego konkursu WIB na całą biotechnologię medyczną do 30 września br. trwa także nabór uzupełniający dla ekspertów. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej programu WIB.

Pierwszy projekt HERO

Dotychczas w ramach programu WIB finansowanie otrzymał jeden projekt pn. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” opracowany przez zespół naukowców z czterech warszawskich ośrodków badawczych. Jego liderem jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W skład zespołu wchodzą również: prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN), prof. dr hab. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i prof. dr hab. med. Dominika Nowis (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Wartość projektu wynosi blisko 70 mln zł. Projekt HERO uzyskał pozytywne rekomendacje ekspertów WIB ze względu na połączenie dużej wartości naukowej z wysokim potencjałem komercjalizacyjnym oczekiwanych wyników prac nad technologią mRNA. Istotne znaczenie miał także zaproponowany we wniosku o finansowanie skład zespołu badawczego, którego członkowie mają w swoim dorobku liczne sukcesy naukowe oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji.

Dlaczego WIB?

Program Wirtualny Instytut Badawczy powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem programu WIB jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac. W ramach programu może zostać wybranych do 10  zespołów badawczych, które otrzymają środki na realizację badań przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia. Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej, których celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, a następnie urynkowienie wyników pracy zespołów badawczych. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych. Tym, co wyróżnia program WIB na tle innych mechanizmów finansujących polską naukę, jest nacisk stawiany nie tylko na poziom merytoryczny oraz wartość naukową zaproponowanych agend badawczych, ale przede wszystkim potencjał biznesowy. Ponadto WIB oferuje zupełnie nowe spojrzenie na realizację projektów naukowo-badawczych. Zamiast inwestować w infrastrukturę, w pierwszej kolejności stawia na ludzi i współpracę. Pozwala łączyć inicjatywy podejmowane przez wybitnych naukowców z różnych ośrodków i budować konsorcja jednostek badawczych, które angażują specjalistów zatrudnionych w różnych placówkach. Zachęca w ten sposób do wyjścia poza macierzyste jednostki naukowo-badawcze i rozwijania koncepcji, wynikających ze współdziałania najlepszych ośrodków polskiej nauki.

Za realizację konkursu odpowiada Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty i informacje związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB. Zachęcamy też do wysłuchania podcastu o programie WIB. Z redaktorem radia tok.fm Jerzym Telesińskim rozmawia Paweł Kurant z Łukasiewicz – PORT.

---

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, który rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Łukasiewicz – PORT jest również Podmiotem Zarządzającym w programie Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4,5 tys. naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie, ale także w ponad 50 lokalizacjach – Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Źródła

Fot. Łukasiewicz – PORT

KOMENTARZE
Newsletter