Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Pasteura 3

02-093 WARSZAWA

Główny telefon: 22 589 23 35

Główny email: u.dziewulska@nencki.edu.pl

Strona www: www.nencki.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Informacje ogólne

 

Instytut posiada kategorię A+, przyznawaną w Polsce instytucjom o najwyższym potencjale naukowym. Kadra naukowa Instytutu Nenckiego to ponad 130 badaczy, w tym 28 profesorów zwyczajnych, którzy stosując najnowocześniejsze metody badawcze w połączeniu z precyzyjnymi narzędziami, realizują ambitne, interdyscyplinarne projekty. Główny nurt badań skupia się na nowych terapiach oraz metodach diagnostycznych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych, nowotworów i innych schorzeń , które dotykają współczesnych ludzi. Naukowa działalność instytutu wspierana jest przez pracownie usługowe, które oprócz prowadzenia własnych badań, oferują szeroki zakres usług, w tym badania przedkliniczne, sekwencjonowanie DNA, produkcję zwierząt transgenicznych i obrazowanie biologiczne, od mikroskopii świetlnej oraz elektronowej aż po obrazowanie rezonansem magnetycznym. Wprowadzona strategia wspierania innowacyjności owocuje stałym wzrostem liczby publikacji oraz liczby wynalazków objętych patentami krajowymi i zagranicznymi, a także stymuluje współpracę naszego instytutu z przemysłem.

 

Priorytetem Instytutu Nenckiego jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, generujących znaczący dorobek naukowy w zakresie tworzonej i upowszechnianej wiedzy, która może następnie posłużyć w kontekście szerszych potrzeb społecznych do poprawy jakości życia. Swoje Pracownie badawcze prowadzi tu ponad 40 naukowców. Ich badania nakierowane są głównie na zrozumienie natury i przyczyn chorób i patologii, stanowiących ogromne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejsza medycyna i farmakologia, co ma na celu opracowanie skutecznej diagnostyki i terapii.

 

Centrum Neurobiologii skupia 8 pracowni usługowych, oferujących użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym najnowocześniejszy sprzęt oraz profesjonalną ekspertyzę w zakresie neurobiologii, biologii molekularnej oraz obrazowania biologicznego.

Centrum oferuje ponadto szeroki wachlarz usług obejmujących badania przedkliniczne, usługi z zakresu inżynierii genetycznej oraz produkcję zwierząt transgenicznych.

Celem pracowni wchodzących w skład Centrum Neurobiologii jest zapewnienie merytorycznego i technicznego wsparcia badań prowadzonych w Instytucie, a także współpraca z zewnętrznymi partnerami naukowymi i komercyjnymi w celu rozwijania innowacyjności i przyspieszenia transferu technologii oraz wdrożeń odkryć naukowych.

 

W roku 2014 Instytut  Nenckiego ponownie stał się właścicielem Stacji Badawczej w Mikołajkach, która  została utworzona w 1951 roku. Głównym zadaniem Stacji jest umożliwienie działalności naukowej badaczom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, zarówno z kraju jak i zagranicy przez udostępnianie laboratoriów i ich wyposażenia oraz oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych i domkach letnich.

 

Szkoła Doktorska

 

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

 

 

"Misją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest dążenie do doskonałości w badaniach podstawowych w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z zachowaniem najwyższej jakości prowadzonych badań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, która może być zastosowana w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia.

Instytut realizuje misję poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne technologie badawcze oraz krajową i międzynarodową współpracę naukową. Strategicznymi kierunkami prowadzonymi przez Instytut Nenckiego są badania układu nerwowego oraz biologicznych i molekularnych podstaw chorób cywilizacyjnych.

Inwestowanie w kapitał ludzki jest realizowane poprzez zatrudnianie najlepszych badaczy i zapewnienie optymalnego środowiska dla rozwoju całej kadry badawczej, od doktoranta po profesora zwyczajnego, a także przez wsparcie administracyjne w realizacji projektów badawczych oraz zapewnienie kadrze badawczej szerokich możliwości współpracy naukowej.

Wykorzystywanie wiodących technologii badawczych jest realizowane poprzez zakup lub wytworzenie nowoczesnej aparatury badawczej, zapewnienie dostępu do różnorodnych modeli badawczych, w tym zwierząt transgenicznych, inwestowanie w rozwój technologii komputerowych, stymulowanie wynalazczości oraz otwieranie pracowni środowiskowych (usługowych) zapewniających społeczności naukowej dostęp do unikatowej aparatury badawczej.

Prowadzenie współpracy naukowej jest realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie występowania o międzynarodowe projekty badawcze, w tym w ramach umów dwustronnych i programów Unii Europejskiej oraz organizację warsztatów i konferencji o zasięgu międzynarodowym"

Instytut im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Nenckiego. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu „Instytutu Biologicznego im. Marcelego Nenckiego”. W końcu 1918 roku, między innymi Kazimierz Białaszewicz wraz z Romualdem Minkiewiczem oraz Edwardem Flatauem, wystąpili wspólnie do Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z inicjatywą utworzenia niezależnego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Pierwszym dyrektorem prawnie uznanego Instytutu Nenckiego został prof. Kazimierz Białaszewicz, pod jego kierownictwem Instytut zaczął aktywnie działać, a wydatnie przyczyniły się do tego entuzjazm po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wsparcie inteligencji warszawskiej. Już w okresie międzywojennym Instytut Nenckiego stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka. Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 20-tych powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych, dzięki którym Instytut stał się kolebką polskiej hydrobiologii i oceanografii; najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku. Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były, ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej (profesor Kazimierz Białaszewicz), protozoologii doświadczalnej (profesorowie Jan i Stanisława Dembowscy), etologii (profesor Romuald Minkiewicz) oraz polska szkoła limnologiczna (profesorowie Alfred Lityński i Mieczysław Bogucki).

Wojna zniszczyła znaczący majątek Instytutu, zginęło wielu jego pracowników. Dzięki tym, którzy przeżyli, Instytut już w 1945 roku reaktywował swoją działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Szczególne zasługi w tym pionierskim okresie powojennym mają profesorowie Włodzimierz i Stella Niemierko (Zakład Biochemii), Jan i Stanisław Dembowscy (Zakład Biologii), Jerzy Konorski i Liliana Lubińska (Zakład Neurofizjologii). Wymienieni profesorowie odtworzyli laboratoria, rozpoczęli prace badawcze i zgromadzili wokół siebie zdolną młodzież, z której znakomita większość kontynuowała swą karierę naukową w Instytucie im. Marcelego Nenckiego przez wiele lat. Z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk, Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953 – 55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

W ciągu ostatniego półwiecza Instytut przeszedł wiele zmian organizacyjnych, utrzymując jednak większość dotychczasowych kierunków badawczych i wzbogacając swoją działalność o szereg nowych. Obecnie w Instytucie pracuje około 360 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, będącej częścią Instytutu Biologii Doświadzalnej PAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promujacego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

http://www.youtube.com/watch?v=zTse2TLOLS4&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter