Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Główny telefon: (058) 347-27-40

Główny email: biuro@chem.pg.gda.pl

Strona www: http://www.pg.gda.pl/chem/pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny

 

 

O wydziale

luwr01.jpg

Wydział Chemiczny jest jednym z sześciu wydziałów, które rozpoczęły działalność naukowo-dydaktyczną w roku 1945 w wyniku realizacji dekretu rządu RP przekształcającego działającą od 1904 wyższą uczelnię techniczną w polską Politechnikę Gdańską. Ponieważ wydział o takiej nazwie istniał i działał także w przedwojennej niemieckiej politechnice od momentu jej założenia, zatem w roku akademickim 2004/2005, w którym uczelnia obchodziła połączony jubileusz 100-lecia swego założenia oraz 60-lecia istnienia polskiej Politechniki Gdańskiej, te same rocznice świętował Wydział Chemiczny. Od roku 1945 dyplomy absolwentów Wydziału Chemicznego uzyskało ponad 5000 osób, w tym nieomal 3700 magistrów inżynierów i ponad 1200 inżynierów. Stopień naukowy doktora nadano 450, a doktora habilitowanego - 81 osobom.

Wydział Chemiczny PG jest jednym z największych wydziałów chemicznych w Polsce; na około 2000 studentów i blisko 120 doktorantów przypada 246 pracowników, w tym 131 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 43 profesorów i doktorów habilitowanych.


Zapraszamy do Wirtualnego Spaceru po Wydziale Chemicznym 


 

Najważnieszymi sukcesami ostatnich lat są:

 • Zwalidowane metodyki analityczne oznaczania lotnych związków organicznych w atmosferze.
 • Metody wytwarzania substancji biologicznie czynnych - produkcja w POLPHARMA S.A.
 • Funkcjonalizowane nanocząsteczki złota.
 • Wprowadzenie na rynek nowego leku Ostemax 70 Comfort.
 • Metody diagnostyki ochrony korozyjnej instalacji odsiarczania spalin.
 • Innowacyjne wyroby mięsne Brassica.
 • Białko fuzyjne histag-MutS zT. thermophilus z beta-galaktozydazą.
 • Zestawy diagnostyczne PCR.

Oferta dydaktyczna

 

 

Na Wydziale Chemicznym prowadzone są studia:

- 3,5 letnie, studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

- 1,5 roczne, studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

- 4 letnie studia doktoranckie

- niestacjonarne studia podyplomowe

- uzupełniające  kursy na różnych poziomach

- studia i kursy dla studentów zagranicznych (w języku angielskim)

 

 

Studenci mogą u nas zdobywać wiedzę na sześciu kierunkach:

 • BIOTECHNOLOGIA,
  (specjalności: Biotechnologia leków, Technologia, biotechnologia i analiza żywności)
 • CHEMIA,
  (specjalności: chemia)
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA,
  (specjalności: Technologie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego, Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, Technologia Organiczna, Analityka Techniczna i Przemysłowa)
 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA,
  (specjalności: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, Systemy ochrony środowiska)
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
  (specjalności: Inżynieria Materiałów Polimerowych, Inżynieria Korozyjna)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA (inżynierskie w języku angielskim),
  (specjalności: Chemiczne Systemy Ochrony Środowiska (Chemical System of Environmental Protection)

Szczegółowe opisy kierunków oraz sylwetek absolwentów


 

Aktywność naukowa Wydziału Chemicznego jest prowadzona w ramach krajowych
i międzynarodowych programów badawczych: realizowanych jest około 70 projektów w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 200, finansowanych w ramach działalności statutowej. Realizowane są również prace badawcze w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską w ramach V, VI i VII Programu Ramowego UE.


Działalność usługowa

Wydział Chemii oprócz działalności dydaktycznej prowadzi szeroką działalność usługową:

 • Analiza próbek z wykorzystaniem metody FTIR, UV-Vis, chromatografii gazowej.
 • Analiza strukturalna, spektroskopowa, spektrofotometryczna.
 • Pomiary kalorymetryczne.
 • Analiza tłuszczów, kwasów tłuszczowych i ich pochodnych.
 • Diagnostyka i monitorowanie procesów korozyjnych.
 • Utrwalanie i oznaczanie składu chemicznego produktów żywnościowych.
 • Usługiwdziedziniebiologiii diagnostykimolekularnej.
 • Technologia wytwarzania nowych materiałów i wyrobów poliuretanowych.
 • Projektowanie reaktorów chemicznych i biotechnologicznych.
 • Badania możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

 

Newsletter