Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – „Metagenomy różnych środowisk”
Data rozpoczęcia:
2023-06-20
Data zakończenia:
2023-06-21
Organizator:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Miejsce
Lublin

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk”. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Sympozjum odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego. Głównym organizatorem tegorocznego Sympozjum jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, a miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne, znajdujące się w centrum Lublina, w dzielnicy Śródmieście przy zbiegu ulic: Al. Racławickie i Grottgera. Sympozjum otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” – nr projektu DNK/SP/549541/2022 – kwota dofinansowania 90 200,00 zł, całkowita wartość projektu 109 200,00 zł.

Cel i zakres konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią. Konferencja ma na celu promowanie badań dotyczących mikrobiomów i mykobiomów, głównie w agroekosystemach, wpisując się w nową koncepcję rośliny, według której roślina jest holobiontem, czyli gospodarzem współistniejących z nią organizmów, które dzięki współpracy metabolicznej, wymianie sygnałów i składników odżywczych zapewniają prawidłowe funkcjonowanie i odporność roślin, co jest niezwykle ważne dla zachowania stanu równowagi ekologicznej i ochrony przed stanami dysbiozy.

Celem Sympozjum jest również dyskusja naukowa i pokazanie najnowszych metod badania mikroorganizmów, obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię bakterii i grzybów, a także ich znaczenie w ochronie środowiska i rolnictwie. Podczas sympozjum prezentowane będą techniki oraz wyniki badań „omicznych” w analizie próbek środowiskowych, które umożliwiają poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach i najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych. Kontynuacja organizacji Sympozjum pozwoli na integrację i zacieśnienie kontaktów środowiska naukowego z obszaru nauk rolniczych, biologicznych, środowiskowych i biotechnologicznych, zwłaszcza w zakresie prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad bioróżnorodnością mikroorganizmów różnych środowisk, uwzględniając najnowsze narzędzia badawcze i wpisując się doskonale w cele aktualnych dokumentów strategicznych, takich jak Europejski Zielony Ład czy Strategia na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku.

Sympozjum jest jedynym w Polsce cyklicznym wydarzeniem, obejmującym, promującym i rozpowszechniającym wykorzystanie technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, w szczególności kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w agroekosystemach, a wśród sesji tematycznych znajduje się miejsce również na prezentacje z zakresu bioinformatyki i analizy danych, co jest nierozerwalnie związane z zastosowaniem technik „omicznych” w badaniach środowiskowych i zapewnia podejmowanie interdyscyplinarnych działań naukowych oraz integrację społeczności naukowej.

Niniejsza konferencja jest również doskonałym miejscem, dającym możliwość zaprezentowania wyników badań przez młodych adeptów nauki. W każdej dotychczasowej edycji Sympozjum uczestniczyło ponad 100 naukowców, będących specjalistami i ekspertami z zakresu ekologii mikroorganizmów, fitopatologii, genetyki, mikrobiologii, bioinformatyki, ochrony środowiska oraz rolnictwa. Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych. 

Newsletter