Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. NCBR ogłasza szósty konkurs GOSPOSTRATEG
Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. NCBR ogłasza

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W szóstym konkursie NCBR zaprasza do zgłaszania projektów dotyczących całego zakresu programu GOSPOSTRATEG, w ramach jednej z czterech pułapek rozwojowych. Na wsparcie tych projektów agencja wykonawcza ministra edukacji i nauki przeznaczy 80 mln zł.

 

– Ostatnie miesiące pokazały, jakie znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym mają innowacje. Aby mogły skutecznie powstawać, potrzebna jest dobra współpraca różnych podmiotów. Cele ogłaszanego przez NCBR programu GOSPOSTRATEG wpisują się bez wątpienia w długofalową politykę państwa. Program ten zakłada współpracę trzech sektorów: administracji publicznej, świata nauki oraz przedsiębiorstw. To kierunek działań, dzięki któremu, integrując  wielu interesariuszy, możemy tworzyć kolejne potrzebne innowacje  – ocenia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapka braku równowagi, pułapka demograficzna i pułapka słabości instytucji – tak definiowane są główne obszary badawcze w szóstym konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG. –Program realizowany przez NCBR jest odpowiedzią na szeroko definiowane wyzwania, jakie stoją przed naszym krajem. Projekty, które otrzymają dofinansowanie zostaną zrealizowane dzięki współpracy administracji publicznej, jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że efekty projektów B+R, realizowane przez tak szerokie konsorcja, przełożą się na wzrost gospodarczy i społeczny Polski – twierdzi dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz pobudzenia współpracy naukowo-przemysłowej, konkurs kierowany jest do konsorcjów. W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe, a także podmioty, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu – mogą być to m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy wojewódzkie czy fundacje i stowarzyszenia. – W ramach pierwszego konkursu GOSPOSTRATEG NCBR podpisało 30 umów na łączną kwotę dofinansowania ok.  168 mln zł. Te przedsięwzięcia już się toczą i przynoszą konkretne efekty, takie jak np. projekt nowego modelu urbanizacji w Polsce. Dzięki kolejnej edycji rozpoczęto m.in. projekt budowania zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacyjnych. Poprzedni, piąty nabór, odbywał się w ramach trzech zagadnień badawczych zdefiniowanych przez trzy resorty. Teraz wracamy do otwartej formuły, która pozwala na szerokie finansowanie projektów z różnych obszarów tematycznych – przypomina Kamieniecki. 

W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 6 mln zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla prac realizowanych w fazie A w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami i realizującymi projekt w ramach ich działalności niegospodarczej. Na dofinansowanie mają szansę projekty, które prowadzą do wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych oraz zakładają zastosowanie w praktyce uzyskanych rezultatów. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. 

Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG" finansowany jest ze środków krajowych. Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i potrwa do 7 lipca 2021 r. Więcej informacji na temat konkursu w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajdują się na stronie NCBR.

KOMENTARZE
Newsletter