Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro

badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro, dostarczające informacji na temat metabolizmu, toksyczności i właściwości
fizykochemicznych substancji czynnych (wybrane parametry ADME/ Tox). Proponowane testy obejmują analizę aktywności cytochromu P450, ocenę rozpuszczalności i aktywności leku oraz jego metabolitów w osoczu krwi, testy enzymatyczne o raz analizę o ddziaływań l ek- l ek

Newsletter