Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Charakterystyka materiałów metodami mikroskopii optycznej
Numer oferty UW_0011 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: mikroskopia w świetle białym (w odbiciu i transmisji) mikroskopia fluorescencyjna mikroskopia ramanowska mikroskopia w podczerwieni

Rodzaj usługi: Wydział Chemii UW oferuje wszechstronną charakterystykę mikroskopową próbek stałych i ciekłych z wykorzystaniem metod optycznych takich jak mikroskopia w świetle białym, fluorescencyjna, ramanowska, w podczerwieni. Powiększenia próbek możliwe są z rozdzielczością ograniczoną limitem dyfrakcyjnym (w zależności od metody od kilkuset nanometów do kilkudziesięciu mikrometrów).

Nazwa usługi: Pomiary metodami mikroskopii optycznej.

 

Opis:

Mikroskopia optyczna w świetle białym - klasyczna mikroskopia optyczna pozwalająca obserwować próbki stałe i ciekłe z rozdzielczością ok. 500 nm. Możliwość pomiaru w świetle odbitym oraz przechodzącym.
Zastosowania: wszelkie rodzaje próbek, możliwe pomiary w roztworach (próbka umieszczana jest w formie cienkiej warstwy cieczy pomiędzy szkiełkiem podstawowym, a nakrywkowym).
Mikroskopia fluorescencyjna - mikroskopia optyczna pozwalająca obserwować próbki stałe i ciekłe z rozdzielczością ok. 500 nm po oświetleniu światłem monochromatycznym i rejestracji sygnału fluorescencyjnego. Do pomiaru próbka musi wykazywać fluorescencję (tzn. emitować światło widzialne o innej długości fali niż światło wzbudzające) -w tym celu próbka musi wykazywać naturalną fluorescencję lub być znakowana odpowiednim barwnikiem. Źródłem wzbudzenia jest lampa rtęciowa z szerokim zestawem filtrów optycznych.
Zastosowania: wszelkie rodzaje próbek, możliwe pomiary w roztworach (próbka umieszczana jest w formie cienkiej warstwy cieczy pomiędzy szkiełkiem podstawowym, a nakrywkowym).
Mikroskopia ramanowska - metoda pozwala na punktową rejestrację widma ramanowskiego i skanowanie próbki punkt po punkcie. Otrzymuje się w ten sposób mapę pozwalającą analizować dystrybucję wybranego pasma ramanowskiego, czyli np. rozłożenie wybranego składnika w próbce. Rozdzielczość mikroskopu ramanowkiego wynosi ok. 250 nm. Dostępne są trzy laserowe linie wzbudzające: 534 nm, 634 nm i 785 nm.
Zastosowania: obrazowanie dystrybucji różnych składników w badanej próbce, rozróżnianie odmian polimorficznych, itp.
Mikroskopia w podczerwieni - metoda komplementarna do mikroskopii ramanowskiej, umożliwiająca określanie dystrybucji różnych składników w badanych próbkach. Rozdzielczość metody wynosi kilkadziesiąt mikrometrów.
Zastosowania: obrazowanie dystrybucji różnych składników w badanej próbce.

Newsletter