Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Charakterystyka materiałów metodami spektroskopii elektronowej (absorpcyjnej i emisyjnej) z zakresu UV-VIS-NIR
Numer oferty UW_0016 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: spektroskopia absorpcyjna UV-VIS-NIR spektroskopia emisyjna UV-VIS spektroskopia fluorescencyjna

Rodzaj usługi: Analiza próbek ciekłych i stałych.

Nazwa usługi: Pomiary metodami spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej (fluorescencyjnej) w zakresie UV-VIS-NIR.

 

Opis:

Spektroskopia absorpcyjna UV-VIS-NIR - w metodzie dokonuje się pomiaru osłabienia wiązki światła przechodzącej przez badaną próbkę otrzymując tzw. widmo absorpcyjne, czyli zależność absorbancji w funkcji długości fali światła. Badane są przede wszystkim roztwory, ale możliwy jest też pomiar odbiciowy (próbki stałe). Dostępnych jest szereg spektrometrów działających w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni.
Zastosowania: identyfikacja składników, określanie barwy próbki, badanie kinetyki procesów chemicznych.
Spektroskopia emisyjna UV-VIS-NIR (fluorescencyjna)- w metodzie dokonuje się pomiarów widm emisji próbek ciekłych oraz stałych wykazujących fluorescencję w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Próbki wzbudzane są światłem lampy ksenonowej, a światło emitowane rejestrowane jest na fotopowielaczu lub detektorze CCD chłodzonym ciekłym azotem.
Zastosowania: identyfikacja składników wykazujących fluorescencję.

Newsletter