Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
MIKROSKOPOWE TECHNIKI OBRAZOWANIA ORAZ OBRÓBKA DANYCH

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek  oferuje usługi w zakresie mikroskopowych technik obrazowania oraz obróbki danych.
 

http://konfokal.nencki.gov.pl/

 

Aparatura

 

 1. Mikroskop dwufotonowy (Zeiss GmbH) do obrazowania skrawków tkankowych
 2. Mikroskop dwufotonowy (Zeiss GmbH) do przyżyciowego badania mózgu myszy
 3. Mikroskop Spinning disc z dyskiem Yokagawy
 4. Sigma VP SEM z mikrotomem ( 3DView, Gattan) (Zeiss GmbH)
 5. Konfokalny mikroskop SP8 z białym laserem (Leica GmbH)
 6. Spektralny mikroskop konfokalny LSM 780 (Zeiss GmbH)
 7. SP5 – mikroskop konfokalny (Leica GmbH)
 8. Mikroskop TIRF (Zeiss GmbH)

 

Badania prowadzone w pracowni:

 • obrazowanie struktury komórek i tkanek w materiale utrwalonym oraz przyżyciowo
 • obrazowanie zmian w komórkach w czasie
 • analiza migracji komórek
 • analiza dynamiki białek m.in. wyznaczanie stałej dyfuzji, czasu retencji  (FRAP, FCS)
 • analiza interakcji między cząsteczkami (FRET, FCS)
 • analiza zmian parametrów fizyko-chemicznych wewnątrz komórek (pH, stężenie jonów, potencjał redox) oraz właściwości białek (FLIM)
 • analiza struktur i procesów komórkowych zachodzących w bezpośredniej bliskości szkiełka nakrywkowego (błona komórkowa, roztwory molekuł) (TIRF)
 • obrazowanie różnych struktur w żywych zwierzętach (mikroskop dwufotonowy)
 • obrazowanie grubych skrawków tkanek z możliwością zastosowania technik fotomanipulacji i elektrostymulacji (mikroskop dwufotonowy)
 • obrazowanie trójwymiarowych struktur za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w mikrotom (SBF-SEM 3View)
 • mikroskopia korelacyjna, pozwalająca na połączenie mikroskopii fluorescencyjnej ze skaningową mikroskopia elektronową.

 

UŻYTKOWANIE SPRZĘTU

1.. Pracownia otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 18.30 oraz w piątki w godzinach od 9 do 16.00. Godziny otwarcia Pracowni podzielone są na sesje robocze. Od poniedziałku do czwartku obowiązują następujące sesje: 9.00 - 12.00, 12.15 – 15.15 oraz 15.30 – 18.30, natomiast w piątki: 9.00 – 13.00 oraz 13.00 – 16.00. W godzinach pracy personel Pracowni zapewnia szkolenia oraz pomoc techniczną w obsłudze mikroskopów.
2. Rezerwacja mikroskopów znajdujących się w Pracowni jest możliwa za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji, dostępnego na stronie Pracowni w zakładce Kalendarze. Mikroskopy muszą być rezerwowane na co najmniej jedną sesję roboczą. Każdy Użytkownik może wykorzystać do 7 sesji w miesiącu łącznie na wszystkich systemach.
3. Sesje mikroskopowe rezerwowane są zgodnie z kolejnością wpisów. Rezerwacje dokonywane są z wyprzedzeniem tygodniowym. Kalendarze otwierane są w każdy poniedziałek o godz. 9.00 (zapisy w dany poniedziałek obejmują tydzień po kolejnym weekendzie). W wypadku konieczności zarezerwowania określonego terminu Użytkownicy proszeni są o kontakt z personelem Pracowni. Personel pracowni dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie Pracowni odbywało się sprawnie i zaspokajało potrzeby użytkowników.
4. W godzinach otwarcia Pracowni Użytkownicy mogą korzystać z dostępnych systemów mikroskopowych tylko po wcześniejszym, trwającym co najmniej trzy godziny (jedną sesję) szkoleniu. Szkolenia prowadzone są przez personel Pracowni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Praca na dostępnych w Pracowni systemach mikroskopowych po godzinach otwarcia Pracowni wymaga zgody Kierownika Pracowni oraz odbycia przez Użytkownika co najmniej trzech sesji w trakcie godzin otwarcia Pracowni. Pracę po godzinach otwarcia Pracowni nie obowiązuje limit opisany w p. 4.
6. Użytkownik może anulować rezerwację systemu mikroskopowego bez żadnych konsekwencji nie później niż na 1 godzinę przed planowaną sesją. W wypadku, gdy anulowanie sesji nastąpi w czasie krótszym niż jedna godzina, naliczona zostanie opłata w wysokości połowy normalnej opłaty za sesję. W celu anulowania sesji Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Pracownią. O zwalniających się sesjach Użytkownicy informowani będą przez personel Pracowni.
7. W wypadku gdy Użytkownik nie pojawi się w przeciągu 30 minut od rozpoczęcia sesji i nie poinformuje o tym, nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji. Użytkownik zostanie obciążony opłatą za całą sesję oraz zostanie ona wliczona do miesięcznego limitu sesji.

 

OPŁATY

1. Korzystanie z mikroskopów Zeiss TIRF oraz Leica SP5 jest bezpłatne dla pracowników IBD. Korzystanie z pozostałych mikroskopów znajdujących się w Pracowni objęte jest opłatą 40 zł za 1 godzinę. Stawka ta jest jednakowa dla wszystkich urządzeń.
2. Korzystanie ze specjalistycznej pomocy pracownika Pracowni, obejmującej wykonanie eksperymentów na jednym z mikroskopów (nie dotyczy Zeiss TIRF i Leica SP5) i/lub obrazowanie i analizę uzyskanych wyników, objęte jest opłatą 40 zł za 1 godzinę.
3. Szkolenia z obsługi każdego z mikroskopów (nie dotyczy Zeiss TIRF i Leica SP5) objęte jest opłatą 40 zł za 1 godzinę.

 

REGULAMIN

1. Przed rozpoczęciem pracy Użytkownik powinien sprawdzić stan aparatury i zgłosić wszelkie problemy personelowi Pracowni. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność cieczy immersyjnych na obiektywie lub innych częściach mikroskopu.
2. Użytkownik może włączyć mikroskop tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu go.
3. Po zakończeniu pracy Użytkownik ma obowiązek usunąć płyn immersyjny (jeśli był używany) z obiektywów oraz innych części mikroskopu. Jeśli Użytkownik jest ostatnią osobą korzystającą z mikroskopu (poza godzinami otwarcia Pracowni), ma obowiązek wyłączyć mikroskop i inne elementy systemu.
4. Użytkownicy powinni odnotowywać w zeszycie mikroskopu swoje imię i nazwisko, nazwę pracowni, datę i godzinę używania mikroskopu, a także używane obiektywy i lasery.
5. Użytkownicy mogą konsultować się z personelem Pracowni w kwestiach dotyczących obsługi sprzętu oraz optymalizacji pomiarów w godzinach otwarcia Pracowni. Personel Pracowni dołoży wszelkich starań, aby pomagać również Użytkownikom korzystającym z aparatury poza godzinami otwarcia Pracowni.
6. Użytkownik ma obowiązek powiadomić personel Pracowni o awarii i innych problemach technicznych, które wystąpią podczas korzystania z aparatury. W przypadku awarii mikroskopu, personel Pracowni bezzwłocznie powiadomi Użytkowników, którzy zarezerwowali dany sprzęt. Personel Pracowni dołoży również wszelkich starań, aby zminimalizować czas wyłączenia aparatury z użytku oraz jego wpływ na eksperymenty prowadzone przez Użytkowników.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas zarezerwowanej sesji i wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu. W szczególności, Użytkownicy korzystający ze sprzętu poza godzinami otwarcia Pracowni ponoszą pełną odpowiedzialność za działanie zarezerwowanych mikroskopów.
8. Użytkownicy planujący korzystanie z komór środowiskowych, lasera dwufotonowego Ti-Sa lub lasera UV 355 nm są proszeni o kontakt z personelem Pracowni przed planowaną sesją.

 

POZOSTAŁE

1. Dane Użytkowników będą przechowywane w Pracowni przez 1 rok. Istnieje możliwość skopiowania danych z komputerów Pracowni na nośnik Użytkownika po uprzednim przeskanowaniu nośnika programem antywirusowym dostępnym na wyznaczonym do tego celu komputerze znajdującym się w Pracowni.
2. Na stronie internetowej Pracowni oraz przy każdym z mikroskopów znajdują się instrukcje dotyczące podstawowej obsługi sprzętu. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z tymi instrukcjami przed korzystaniem z aparatury.
3. Użytkownicy są proszeni o umieszczanie danych Pracowni w podziękowaniach do publikacji, w których wykorzystywana była aparatura Pracowni, oraz o informowanie personelu Pracowni o takich publikacjach.
4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aparatury Pracowni jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, poświadczonym własnoręcznym podpisem. Pracownia zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia dostępu do aparatury w przypadku poważnego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Pracownia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników. Użytkownik może wówczas wycofać swoją akceptację Regulaminu. W przeciwnym wypadku zakłada się, że Użytkownik akceptuje zmiany.

news

<Maj 2022>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter