Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pomiary różnorodnymi technikami elektrochemicznymi, w tym m.in. metodami woltamperometrii cyklicznej, chronoamperometrii, potencjometrii, pomiaru przewodnictwa roztworów
Numer oferty UW_009 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: woltamperometria cykliczna chronoamperometria potencjomeria pomiar przewodnictwa roztworów

Rodzaj usługi: Wydział Chemii UW oferuje wszechstronną charakterystykę elektrochemiczną roztworów zawierających składniki elektroaktywne (związki redoks).

Nazwa usługi: Pomiary różnorodnymi technikami elektrochemicznymi, w tym m.in. metodami woltamperometrii cyklicznej, chronoamperometrii, potencjometrii, pomiaru przewodnictwa roztworów.

 

Opis:

Woltamperometria cykliczna, chronoamperometria - w metodach tych dokonuje się pomiaru natężenia prądu po przyłożenia potencjału (napięcia) do elektrody. Metody te pozwalają badać reakcje utleniania/redukcji składników w badane próbce (w roztworze). Na tej podstawie możliwe jest określenie składu próbki oraz stężeń jej składników.
Zastosowanie: analiza roztworów zawierających związki elektroaktywne.
Potencjometria- w metodzie dokonuje się pomiaru potencjału elektrody jonoselektywnej zanurzonej w badanym roztworze. Metoda pozwala na pomiar stężenia danego składnika (najczęściej jonu) w roztworze.
Zastosowania: pomiar stężenia jonów w roztworze.
Pomiar przewodnictwa - metoda pozwala mierzyć przewodnictwo właściwe roztworów jonów
Zastosowania: analiza czystości wody, pomiar stężenia soli w roztworach.

Newsletter