Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Fotoniki

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Fotoniki

Zakład Fotoniki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kategoria: analityka chemiczna

Słowa klucze (tagi): spektroskopia, femtosekundowy system laserowy, fotonika, plazma

 

Tematyka badań naukowych:

 • optyczne chłodzenie i pułapkowanie atomów;
 • fotonika;
 • plasma.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • obserwacja ruchów rotacyjnych i oscylacyjnych układów molekularnych wraz z funkcjami falowymi elektronów w atomach umożliwiając w ten sposób eksperymentalne potwierdzenie efektów przewidywanych przez teorię kwantową.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • femtosekundowy system laserowy o dużej mocy (Quantronix);
 • lasery diodowe z zewnętrznym rezonatorem (Sacher Lasertechnik);
 • laser włóknowy 1560 nm z układem generacji drugiej harmonicznej (KEOPSYS);
 • system lasera OPO: optyczny oscylator parametryczny z laserem pompującym (EKSPLA);
 • układ do pełnej diagnostyki femtosekundowych impulsów laserowych GRENOUILLE, model 8-20-USB (Swamp Optics);
 • zestaw zmieniający wcześniej posiadany model lasera tytanowo-szafirowego TIS-SF-07 do modelu TIS-SF-777 (Tekhnoscan);
 • spektrometr diagnostyczny, model CCS20013 (Thorlabs);
 • spektrometr oraz kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu (Princeton Instruments);
 • stół optyczny model PTQ515414 (Thorlabs);
 • stół optyczny z układem pneumatycznego zawieszenia (Thorlabs);
 • oscyloskopy cyfrowe, model DPO 5104 i TDS2012C (Tektronix);
 • przetwornik czas/cyfra, model P7887 (FAST ComTec);

Potencjalne usługi badawcze:

 • femtosekundowa ablacja/obróbka materiałów o precyzji lepszej niż 100 nm;
 • emisyjne badanie składu chemicznego nanopróbek (objętość <  50 nm3), które mają zastosowanie m. in. w badaniu i datowaniu zabytków i dzieł sztuki;
 • badania dla medycyny i biologii, gdzie redukcja efektów termicznych wynikająca z krótkiego czasu trwania impulsów pozwala na zwiększenie precyzji ingerencji w tkankę żywą oraz eliminację efektów ubocznych;
 • reakcja tkanek nowotworowych badana zarówno pod kątem diagnostycznym jak i terapeutycznym.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody spektroskopowe (spektroskopia absorpcyjna, emisyjna, fluorescencyjna, atomowa);
 • metody optyki kwantowej;
 • metody optyki nieliniowej;
 • metody fotoniki.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

______________________________________________________________________________________________

Department of Photonics

Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Category: chemical analysis

Catchword (tags): spectroscopic methods, femtosecond laser system, photonics, plasma


Scientific research subjects:

 • optical cooling and trapping atoms;
 • photonics;
 • plasma.

Potential application of scientific research:

 • the observation of  the rotation and oscilation moves of molecular orbital and the wave functions of electrons in the atoms making it possible to confirm the experimental results predicted by quantum theory.

Research apparatus available to commercial activity:

 • femtosecond laser system with high power (Quantronix);
 • diode lasers with an external resonator (Sacher Lasertechnik);
 • fiber laser (1560 nm) with the system for generation of second harmonic (KEOPSYS);
 • OPO laser system: optical parametric oscillator with pump laser (EKSPLA);
 • system for full diagnostics of laser femtosecond pulses GRENOUILLE, type 8-20-USB (Swamp Optics);
 • set for changing the previous laser model from the titanium sapphire TIS-SF-07 to model TIS-SF-777 (Tekhnoscan);
 • diagnostic spectrometer, type CCS20013 (Thorlabs);
 • spectrometer and a CCD camera with image amplifier (Princeton Instruments);
 • optical table, type PTQ515414 (Thorlabs);
 • optical table with pneumatic suspension system (Thorlabs);
 • digital oscilloscopes, type DPO 5104 and TDS2012C (Tektronix);
 • time-to-digital converter, type P7887 (FAST ComTec);

Potential research services:

 • femtosecond ablation/processing of materials with a precision better than 100 nm;
 • the chemical composition studies based on emission measurements for nanosamples (volume < 50 nm 3), with applicability in the studies and dating of monuments and works of art;
 • researches for medicine and biology, where reduction of thermal effects resulting from short duration pulses can increase the precision of interference with the living tissues and the elimination of side effects;
 • reaction of tumor tissues tested both from the diagnostic and therapeutic point.

Methods and research techniques:

 • spectroscopic methods (absorption, emission, fluorescence, atomic spectroscopy);
 • methods for quantum optics;
 • methods for nonlinear optics;
 • methods for photonics.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter