Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów

Zakład Inżynierii Nowych Materiałów

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kategoria: nowe materiały

Słowa klucze (tagi): nowe materiały, stabilność materiałów

 

Tematyka badań naukowych:

 • badania nad własnościami fizycznymi nowoczesnych materiałów, które są stosowane w współczesnych technologiach: molekularne i ciekłe kryształy, polimery, magnetyki molekularne, stopy metali.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • magnesy zbudowane z łańcuchów atomowych, które mogą mieć zastosowanie w układach pamięci o wysokiej gęstości;
 • tanie metody tworzenia odnawialnych źródeł energii (polimerowe ogniwa słoneczne) i urządzeń elektronicznych (plastikowe układy scalone), miniaturyzacja istniejących (polimerowe mikro-macierze białek);  
 • rozwój nowych technik szybkiej analizy biochemicznej np. do wczesnego wykrywania chorób.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • mikroskop polaryzacyjny Eclipse LV100POL DIA/EPI (Nikon);
 • kalorymetr skaningowy Diamond 8000 DSC (Perkin Elmer);
 • stanowisko do badań dielektrycznych z wyposażeniem (Novocontrol);
 • system statycznej i dynamicznej spektrometrii mas jonów wtórnych TOF-SIMS (ION-TOF) wraz z wyposażeniem;
 • mikroskop skanujący próbnika typ Agilent5500 wraz z wyposażeniem;
 • profilometr interferencyjny światła białego typ FR-Basic (ThetaMetrisis);
 • system do tworzenia cienkich warstw organicznych o zadanych gradientach właściwości fizykochemicznych;
 • system do pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczania napięcia powierzchniowego metodą kropli wiszącej typu EasyDrop (Kruss);
 • mikroskop fluorescencyjny typu BX-51 (Olympus);
 • system charakteryzacji właściwości elektrooptycznych cienkich warstw organicznych.

Potencjalne usługi badawcze:

 • badania przejść fazowych;
 • badania właściwości termicznych oraz stabilności materiałów w zakresie temperatur -180°C ÷ 720°C;
 • badania procesów kolektywnych w ciekłych kryształach;
 • badania nisko-częstościowych procesów molekularnych w polimerach;
 • badania procesów relaksacji w materiałach biologicznych;
 • badania składu chemicznego powierzchni oraz wewnątrz cienkich warstw różnych materiałów (metale, półprzewodniki ceramiczne, szkła, emalie, polimery, białka, komórki, tkanki);
 • charakterystyka zwilżalności powierzchni, topografii oraz właściwości optycznych, mechanicznych, magnetycznych i elektrycznych cienkich warstw;
 • pomiary wydajności ogniw słonecznych;
 • charakterystyka materiałów biologicznych, w tym, również oddziaływań specyficznych.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody kalorymetryczne;
 • metody elektrooptyczne;
 • metody dielektryczne;
 • spektrometria mas jonów wtórnych;
 • metody spektroskopowe;
 • symulacje komputerowe.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________
 

Department of New Material Engineering

Faculty: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Category: new materials

Catchword (tags): new materials, stability of the materials

 

Scientific research subjects:

 • studies on the physical properties of new materials that are used in modern technologies: molecular and liquid crystals, polymers, molecular magnetic materials, metal alloys.

Potential application of scientific research:

 • magnets made of atomic chains, which may be used in systems with high density storage;
 • inexpensive methods of creating renewable energy sources (polymer solar cells), electronic energy sources(plastic integrated circuits), and  the miniaturization of existing (polymer micro-arrays of proteins);
 • development of new techniques such as biochemical analysis for the detection of diseases in early stage.

Research apparatus available to commercial activity:

 • polarizing microscope Eclipse LV100POL DIA/EPI (Nikon);
 • scanning calorimeter Diamond 8000 DSC (Perkin Elmer);
 • the stand for dielectric tests with equipment (Novocontrol);
 • system for static and dynamic mass spectrometry of secondary ions TOF-SIMS (ION-TOF) with equipment;
 • scanning probe microscope type Agilent5500 with equipment;
 • white light interference profilometer type FR-Basic (ThetaMetrisis);
 • system for forming thin organic layers characterized by selected gradients of physicochemical properties;
 • system for measuring the contact angle and the surface tension by the hanging drop  method type EasyDrop (Kruss);
 • fluorescence microscope type BX-51 (Olympus);
 • system for characterization of electrooptical properties of organic thin films.

Potential research services:

 • studies of phase transitions;
 • studies of the thermal properties and the stability of the materials in the temperature range  -180°C ÷ 720°C;
 • studies of the collective processes in liquid crystals;
 • studies of low-frequency molecular processes in polymers;
 • studies of relaxation processes in biological materials;
 • studies on the chemical composition of the surface or inside the thin layers made of different materials (metals, semiconductors, glass, enamel, polymers, proteins, cells, tissues);
 • characteristics of the surface of  thin films: topography and optical properties, mechanical, electric and magnetic properties, wettability;
 • measurements of efficiency of solar cells;
 • characterization of biological materials, including the specific interactions.

Methods and research techniques:

 • calorimetric methods;
 • electrooptical methods;
 • dielectrical methods;
 • mass spectrometry of secondary ions;
 • spectroscopic methods;
 • computer simulations.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter