Znajdź nas na:

Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Biotechnologia:

  • studiach I stopnia studia inżynierskie (3.5 roku) w specjlności Biotechnologia analityczna
  • studia II stopnia magisterskie  w specjlności Biotechnologia molekularna

Charakterystyka studiów I stopnia Biotechnologia

W trakcie I roku studiów, student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, statystyki, informatyki, grafiki inżynierskiej, chemii fizycznej, cytobiologii. Podczas zajęć zapoznaje się ze specyfiką pracy laboratoryjnej, systematyzuje oraz rozbudowuje wiedze wyniesioną ze szkoły średniej, poznaje treści niezbędne do dalszego procesu kształcenia. Proces dydaktyczny odbywa się w odpowiednio przygotowanych do określonego typu przedmiotu salach ćwiczeniowych.

Zajęcia realizowane podczas II roku studiów (tj. III oraz IV semestr) koncentrują się na budowaniu oraz rozszerzeniu wiedzy w tym jej praktycznym wykorzystaniu podczas prac laboratoryjnych z zakresu przedmiotów biologii eksperymentalnej biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt, ochrony środowiska oraz z zakresu przedmiotów dająca praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia procesów biotechnologicznych takich jak  techniki laboratoryjne w biotechnologii, inżynierii genetycznej, bioinformatyki, podstawy biotechnologii przemysłowej. Treści kształcenia ogólne obejmują również blok zajęć z języka angielskiego, zajęcia z wychowania fizycznego, zajęcia z BHP oraz ergonomii pracy jak również z zakresu prawa i etyki w biotechnologii.

Począwszy od 5 semestru student wybierając  według swoich zainteresowań blok przedmiotowy doskonali się (specjalizuje) w ramach jednej z trzech specjalności: Biotechnologii analitycznej, Biotechnologii roślin i żywności, Bioinżynierii medycznej. Każda specjalność  jest realizowana na innym wydziale: Biotechnologia analityczna w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii, Biotechnologia roślin i żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym (nie uruchomiona z powodu niewystarczającej ilości kandydatów), Bioinżynieria medyczna na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwi absolwentom  kierunku Biotechnologia sprawne poruszanie się na rynku pracy w sektorach gospodarki będących na styku techniki i biologii eksperymentalnej. Absolwent biotechnologii przygotowany jest również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin nauki.

Blok przedmiotowy Biotechnologii analitycznej składa się z przedmiotów  głównie zawierających treści kształcenia w zakresie nowoczesnych technik biologii molekularnej rutynowo wykorzystywanych w laboratoriach medycznych, weterynaryjnych i analitycznych. Absolwent posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w laboratoriach przy firmach biotechnologicznych, laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych (spożywczych, farmaceutycznych), Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz laboratoriach medycznych.

Blok przedmiotowy bioinżynierii medycznej złożony jest z grupy przedmiotów koncentrujących zagadnienia  rozwiązań technicznych, fizycznych w tym nanotechnologii w ujęciu wykorzystania tej wiedzy w odniesieniu do organizmów żywych.

Absolwent kierunku Biotechnologia, specjalność bioinżynieria medyczna posiada niezbędną wiedzę o budowie, funkcjonowaniu systemów mechanicznych i fizycznych wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz diagnostyce medycznej. Tak szeroko definiowane wykształcenie umożliwi zatrudnienie w pracowniach aparatury kontrolno-pomiarowo-badawczej oraz jednostkach sektora medycznego.

W trakcie VI oraz VII semestru studenci nabywają umiejętności samodzielnego wykonywania prac o charakterze badawczym w ramach wykonywania prac dyplomowych. Wykonanie pracy badawczej  jest zwieńczeniem, podsumowaniem oraz jednocześnie praktycznym sprawdzeniem wyuczonych w trakcie studiów technik eksperymentalnych oraz samodzielności w interpretacji, a także oraz opracowaniu otrzymanych wyników.

Program studiów przewiduje również obowiązkowe 4 tygodniowe praktyki zawodowe w trakcie których student ma okazje praktycznie wykorzystać posiadana wiedzę oraz doskonalić się zawodowo z zakresu posiadanych umiejętności.

Po zakończeniu studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim lub innych krajowych oraz europejskich uczelniach.

Charakterystyka studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia:

W trakcie I semestru przeprowadzane są zajęcia z zakresu metodologii oraz optymalizacji technik doświadczalnych, a także praktycznego wykorzystania technik analizy procesów molekularnych w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. Podczas pierwszego semestru student systematyzuje oraz rozszerza swoją dotychczasową wiedzę głównie w zakresie jej praktycznych aspektów. Uczy się formułowania hipotez badawczych, etapów planowania eksperymentu, prezentowania wyników, samodzielnego rozwiązania problemów metodycznych. Zajęcia II semestru opierają się głownie na praktycznym wykorzystaniu zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej i jej przekształcania w układy białkowe. W trakcie tego semestru odbywają się kursy: poszerzające praktyczno- teoretyczną wiedzę studentów dotyczącą enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych, zastosowania białek w przemyśle i medycynie, analizy instrumentalnej oraz wykorzystania układów biologicznych o charakterze biosensorów w przemyśle, medycynie oraz ochronie środowiska; zastosowania technik molekularnych w badaniach materiału genetycznego, zasad prowadzenia zwierzęcych i roślinnych hodowli komórkowych. Blok przedmiotowy III semestru skupia się na kształceniu z zakresu specjalistycznych molekularnych procedur stosowanych w praktyce laboratoryjnej bazujących na technikach mikroskopowych jak również na praktycznym kształceniu z zakresu inżynierii genetycznej roślin, bioinżynierii komórek zwierzęcych.  Kursy IV semestru  obejmują treści  z  zakresu ekologicznych oraz ekonomicznych aspektów biotechnologii. Problematyka realizowanych zajęć dotyczy głównie  złożoności powiązań w ekosystemach oraz ich praktycznych molekularnych implikacji w ochronie środowiska jak i rolnictwie, oceny korzyści i zagrożeń  z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, etycznych oraz społecznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych, systemów zarządzania jakością w biotechnologii oraz praktyce laboratoryjnej, ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.
Dodatkowo w programie realizowany jest kurs specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii – techniczny język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Program jest również rozszerzony o zajęcia z form i procedur ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej w zakresie biotechnologii. W siatce programowej ujęte są cykle wykładów monograficznych, koncentrujące  się na bieżącej problematyce biotechnologii molekularnej z zakresu medycyny, przemysłu, ochrony środowiska oraz rolnictwa. Jednocześnie kursy realizowane w I semestrze zostaną wzbogacone o zajęcia z pracowni metodycznej, w ramach której studenci zapoznają się z technikami badawczymi  wykorzystywanymi podczas realizacji prac naukowych prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych, wchodzących w skład Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. W II semestrze student w wybranej przez siebie pracowni zapoznaje się z aktualną tematyką badawczą. Bezpośrednim opiekunem studenta  przy realizacji obu rodzaju zajęć jest samodzielny pracownik naukowy (prof., dr hab. ) lub wyznaczony adiunkt (posiadający odpowiedni dorobek naukowy). W ramach pracowni magisterskiej w semestrze III i IV studenci realizują tematykę związaną z  pracami dyplomowymi.

Studenci specjalności Biotechnologia molekularna są bardzo dobrze przygotowani do samodzielnej oraz zespołowej, twórczej pracy w szeroko rozumianej branży biotechnologicznej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod biologii molekularnej w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, medycznego oraz w ochronie środowiska. Student ma odpowiednie przygotowanie do podjęcia pracy laboratoryjnej w placówkach usługowych oraz badawczych  jak również odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia.

 

Pionem badawczym Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii jest nowo powołane Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  2007-2013 przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość Inwestycji  ogółem to 19 725 720,00 PLN)

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia naukowego na potrzeby powołania na Uniwersytecie Rzeszowskim tzw. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych. Zakupione wyposażenie naukowe jest zlokalizowane w 5 laboratoriach,  (w ramach nich funkcjonujących 13 pracowniach).

 

Lp

Nazwa powstałych laboratoriów

Nazwa Pracowni, w której zostanie umieszczony zakupiony sprzęt naukowy

1

Laboratorium Badawcze Zakładu Fizjologii i Rozrodu Zwierząt

Sala Operacyjna dla dużych zwierząt doświa

czalnych

Pracownia Immunodiagnostyki

Pracownia Badań Molekularnych nad Rozrodem Zwierząt

Pracownia Badań Stężeń Gazów i Związków Biologicznie Czynnych w Materiałach Biologicznych i Środowisku

2

Laboratorium Morfogenezy i Biomechaniki Roślin

Pracownia Mikroskopii i Mikromechaniki

Pracownia Molekularnej Fizjologii Roślin

3

Laboratorium Biotechnologii Molekularnej

Pracownia Bioinżynierii Białka

Pracownia Fizjologii Komórki

Pracownia Proteomiczna

typu LC/MS

4

Laboratorium Ekotoksykologii

Pracownia Ekologii Molekularnej

Pracownia Toksykologii Środowiska

5

Laboratorium Genetyki i Cytogenetyki Molekularnej

Pracownia Mikroskopowa

Pracowania Genetyki Molekularnej

 

SALA OPERACYJNA DLA DUŻYCH ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to: USG dla zwierząt, endoskop, lancetron, ssak medyczny, aparat do narkozy wziewnej z oprzyrządowaniem, autoklaw, lodówka z zamrażarką, myjka ultradźwiękowa, kardiomonitor, system do analizy nasienia.

PRACOWNIA BADAŃ MOLEKULARNYCH NAD ROZRODEM ZWIERZĄT

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to: aparat do pomiaru Real-Time PCR ze stacją roboczą, spektrofotometr, zestaw do elektroforezy z zasilaczem, zestaw do prowadzenia transferu półsuchego z zasilaczem, termocykler, automatyczny  elektroforezer chipowy z oprogramowaniem, system do dokumentacji żeli, aparat do izoelektroogniskowania, aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, urządzenie do barwienia żeli różnych formatów, oprogramowanie do analizy dowolnego rozmiaru i typu doświadczeń 2-D z komputerem PC z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP, termostat z chłodzeniem i pompą cyrkulacyjną, densytometr z układem CCD do skanowania żeli oliakrylamidowych i klisz rentgenowskich, blotów w świetle odbitym i przechodzącym z cyfrową akwizycją obrazu, system do automatycznego rozpoznawania i wycinania rozdzielonych białek z żeli poliakrylamidowych lub błon PVD, nitrocelulozowych, wirówka szybkoobrotowa z dwoma rotorami stałokątowymi, termomikser, komora laminarna z pionowym przepływem powietrza – klasa bezpieczeństwa II, system do oczyszczania wody, zamrażarka, mikrowytrząsarka z adapterami i wkładami do adapterów, automatyczna stacja dozująca, komora PCR, crosslinker, piec hybrydyzacyjny.

PRACOWNIA BADAŃ STĘŻEŃ GAZÓW I ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH W MATERIAŁACH BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKU

Urządzenia zakupione w ramach projektu to: chromatograf gazowy Ultra GC sprzężony z przystawką PDD z wyposażeniem, generator powietrza, generator wodoru, system do oczyszczania wody, chromatograf cieczowy system, spektrometr absorpcji atomowej, zestaw do mineralizacji mikrofalowej.

PRACOWNIA IMMUNODIAGNOSTYKI

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to: cytometr obrazowy, analizator biochemiczny, analizator hematologiczny, czytnik wielodetekcyjny dla mikropłytek, mikrowaga, mikrotom automatyczny kriostat automatyczny, komora laminarna z poziomym przepływem powietrza, inkubator CO2, mikroskop odwrócony, autoklaw.

PRACOWNIA MIKROSKOPII I MIKROMECHANIKI

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to: mikroskop sił atomowych, mikrosensor siły, ekstensometr bezkontaktowy, spektromikroskop podczerwieni oraz wibratom.

PRACOWNIA MOLEKULARNEJ FIZJOLOGII ROŚLIN

Wyposażenie pracowni to: elektroporator, młyn kulkowy, fluorometr, komora z laminarnym przepływem powietrza, wirówka laboratoryjna, termocykler, precyzyjna waga laboratoryjna, zestaw do elektroforezy DNA/RNA z zasilaczem, system, łaźnię wodną, pHmetr, źródła światła białego, pompa próżniowa. spektroradiometr, miernik współczynnika LAI, system do analizy wymiany gazowej i fotosyntezy, fluorymetr chlorofilu oraz diod.

PRACOWNIA BIOINŻYNIERII BIAŁKA

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to: aparat do elektroforezy SDS PAGE z zasilaczem i przystawką do WESTERN blotting wraz z akcesoriami; cieplarka z wytrząsarką; czytnik ELISA z zestawem pipet automatycznych, dygestorium, komora laminarna z zestawem pipet automatycznych; wytwornica do lodu, lodówka, potencjostat do pomiarów bioelektrochemicznych z zestawem elektrod; spektrofluorymetr, spektrofotometr z termostatem i automatycznym podajnikiem, stabilizator UPS; system do detekcji żeli; wirówka preparatywna z chłodzeniem wraz z zestawem rotorów; wirówka próżniowa; wirówka spin; zamrażarka -25°C; zamrażarka-86°C; zestaw do chromatografii białek z chłodzeniem, kolektorem i detektorem absorbancji wraz z zestawem pipet automatycznych; zestaw do elektroforezy 2-DE wraz z akcesoriami; zestaw do ultra czystej wody; zestaw do suszenia żeli.

PRACOWNIA FIZJOLOGII KOMÓRKI

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to:  stanowisko z aparaturą do przygotowania odczynników podczas  pracy z hodowlami komórkowymi (pHmetr, łaźnia wodna z wytrząsaniem, mieszadło elektryczne, waga analityczna, mikrowytrząsarka mikrowirówka)miejsce dla prowadzenia hodowli komórkowej- tj. dwa inkubatory z CO2 z automatycznym systemem sterylizacji i systemem utrzymania odpowiednich warunków czystości pomieszczenia do hodowli oraz komora laminarna, miejsce do analizy badań komórki z całym systemem dokumentującym (mikroskop fluorescencyjny z kamerą oraz stacją komputerową), odwrócony mikroskop fluorescencyjnyz kamerą cyfrową i systemem do analizy zdjęć; komora laminarna; komora do pracy z PCR z akcesoriami; ultrawirówka; wirówka z chłodzeniem; Real Time PCR ; dwa inkubatory z CO2 z automatycznym systemem sterylizacji oraz system utrzymania odpowiednich warunków czystości pomieszczenia do hodowli; aparat do pomiaru stężeń kwasów nukleinowych i białek wraz ze stacją komputerową i oprogramowaniem; aparatura do poziomej elektroforezy kwasów nukleinowych wraz z zasilaczem i systemem wizualizacji; witryna chłodnicza z umieszczonym wewnątrz gniazdem elektrycznym.

PRACOWNIA PROTEOMICZNA TYPU LC/MS

Wyposażenie pracowni to: Spektometr mas wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, HPLC  - urządzenie do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zestawem pipet automatycznych, Stabilizator UPS

PRACOWNIA EKOLOGII MOLEKULARNEJ

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to:stanowisko do przygotowywania odczynników - (lampa bakteriobójcza, pHmetr z wyposażeniem, łaźnia wodna z wytrząsaniem, mieszadło magnetyczne, waga analityczna, suszarka do szkła, dygestorium, szafka na trucizny w wentylatorem, system oczyszczania wody);stanowisko do izolacji materiału genetycznego (wirówka z chłodzeniem i zestawem rotorów, mikrowirówka, mikrowytrząsarka, Termomikser, zestaw pipet automatycznych, komora laminarna); Stanowisko do dalszych analiz materiału genetycznego (Termocykler, BioPhotometr, aparaty do elektroforezy). W pomieszczeniu znajduje się miejsce przeznaczone na zamrażarkę.

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to:chromatograf gazowy GC/MS z potrójnym kwadrupolem oraz spektrometr, Analizator Small Insect System, Gradient termiczny, komory klimatyczne do hodowli roślin i owadów oraz Olfaktometr.

PRACOWNIA MIKROSKOPOWA

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to:mikroskop fluorescencyjny wraz z kamerą oraz  zestaw komputerowy wraz z programem do zapisu i analizy obrazu.

PRACOWNIA GENETYKI MOLEKULARNEJ

Urządzenia zakupione w ramach projektu stanowiące wyposażenie pracowni to:komora laminarna z pionowym przepływem powietrza; termocykler z gradientem temperatury oraz przystawką do reakcji in situ;  aparat do precyzyjnego pomiaru stężeń DNA, RNA i białek,  spektrometr UV/Vis wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem; wirówka z chłodzeniem z wymiennymi rotorami;  zamrażarka niskotemperaturowa (-86oC);  system do oczyszczania wody; sekwenator; system do dokumentacji próbek barwionych fluorescencyjnie, chemiluminescencyjnie i kolorymetrycznie; transiluminator, oprogramowanie do analizy obrazu żeli; hybrydyzator; zestaw do elektroforezy poziomej; zestaw do elektroforezy pionowej; komora
do przygotowania PCR.

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem