Znajdź nas na:

BLIRT S.A.

Adres
Trzy lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk
Telefon +48 58-739-61-50
Faks +48 58-739-61-51
E-mail info@blirt.eu

BLIRT  jest firmą badawczo-rozwojową prowadzącą badania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, kierującą ofertę przede wszystkim do sektora farmaceutycznego i medycznego. Usługi BLIRT spełniają potrzeby zarówno dużych koncernów farmaceutycznych czy instytutów badawczych, jak i małych firm badawczo-rozwojowych. Model działalności BLIRT jest połączeniem firmy badawczo-rozwojowej i laboratorium usługowego. Oferta obejmuje sprzedaż produktów i usług biotechnologicznych oraz analitycznych, realizację projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie, a także prowadzenie własnych, komercyjnych projektów.

Wykorzystując potencjał naukowy pracowników, synergię różnych dziedzin nauki i nowoczesne zaplecze techniczne BLIRT oferuje szeroki zakres kompetencji związanych z następującymi działami firmy:

 

 

1. Białka,  

 

2. Analityka

 

3. Synteza chemiczna

 

4. DNA Gdańsk

 

Doświadczenie, wiedza oraz czołowi naukowcy zapewniają niezbędne kompetencje w realizacji projektów badawczych, zarówno komercyjnych, jak i naukowych. Wykorzystując potencjał poszczególnych działów, BLIRT prowadzi własne projekty badawczo-rozwojowe z następujących dziedzin:

 • Biotechnologii przemysłowej (tzw. białej biotechnologii),dotyczące opracowania nowych enzymów i biokatalizatorów, które mają szansę zrewolucjonizować pewne etapy produkcji przemysłowej.
 • Biotechnologii farmaceutycznej, mające na celu mi.in. otrzymanie nowego leku przeciwgrzybowego oraz technologii jego wytwarzania.
 • Chemii związków biologicznie czynnych w zakresie adaptacji szlaków syntetycznych do potrzeb technologicznych. Opracowywane są alternatywne drogi syntezy związków biologicznie czynnych w celu obniżenia kosztów procesu poprzez zaprojektowanie takiej syntezy, aby użyte substraty były tańsze, a warunki reakcji nie wymagały wysokich nakładów energetycznych.


Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług i prowadzonych badań jest wdrożony, Certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz działanie według standardu GLP.


DZIAŁ BIAŁEK

BLIRT oferuje usługi na wszystkich kolejnych etapach tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu i formulacji.

Oferta Działu Białek:

 • Produkcja białek do fazy badań przedklinicznych.
 • Opracowanie i produkcja białkowych substancji zgodnych z założonym modelem.
 • Pomoc w rozwój biogeneryków i substancji bio-lepszych.

Zakres usług:

Optymalizacja procesu biosyntezy:

 • otrzymanie genów;
 • otrzymanie plazmidów rekombinantowych;
 • dobór szczepów produkcyjnych spośród gospodarzy bakteryjnych i drożdżowych;
 • dobór warunków ekspresji genu docelowego, ze względu na:
  - temperaturę procesu;
  - czas stężenie induktora;
  - moment indukcji;
  - skład pożywki.

Optymalizacja warunków oczyszczania:

 • dobór warunków lizy komórek;
 • dobór odpowiedniego złoża chromatograficznego;
 • optymalizację składu roztworu buforowego fazy ruchomej.

W zależności od przyjętej strategii ekspresji BLIRT oferuje jedno lub wieloetapowe oczyszczanie produktu finalnego.

Optymalizacja formulacji:

 • dobór składu roztworu buforowego gwarantującego stabilność białka;
 • wykonanie przyspieszonych testów stabilności.

DZIAŁ ANALITYKI

Laboratorium Działu Analityki firmy BLIRT dysponuje nowoczesną aparaturą oraz doskonale wyszkoloną kadrą, co umożliwia prowadzenie zarówno analiz rutynowych, jak i unikalnych badań analitycznych. Oferta obejmuje również profesjonalną obsługę procesów analitycznych tj. opracowanie, walidację i wdrożenie nowych metod analitycznych.

W dniu 25 maja 2011 Dział Analityki firmy Blirt otrzymał certyfikat, wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodność działania z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Zakres Usług:

1. Analizy przedkliniczne i kliniczne:

 • farmakokinetyka i badania biorównoważności
 • badania ADME
 • oznaczanie stabilności związków
 • wyznaczanie współczynnika podziału (logP)
 • oznaczanie rozpuszczalności substancji

2. Analizy biochemiczne:

 • analiza białek i peptydów
 • analiza markerów biochemicznych w płynach ustrojowych
 • analiza składu aminokwasowego w płynach biologicznych

3. Analizy farmaceutyczne i fizyko-chemiczne:

 • analiza czystości substancji (API, surowców, produktów pośrednich i gotowych)
 • oznaczanie wtórnych metabolitów roślinnych
 • oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
 • analiza produktów naturalnych np. olejków roślinnych

4. Analizy spektralne:

Dział Analityki firmy BLIRT S. A. posiada pracownię analiz spektralnych, w której wykonywane są analizy z wykorzystaniem następujących technik:

 • spektroskopii w podczerwieni z tranformacją Fouriera (FT-IR)  oraz techniką ATR
 • spektrofotometrii w zakresie promieniowania widzialnego i ultrafioletowego (UV-VIS)
 • magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR, 13C NMR, 19F NMR, 31P NMR, 15N NMR)

5. Walidacja metod

Walidacja metod przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi:

 • ICH (International Conference of Harmonisation)
 • EMA (European Medicines Agency)
 • FDA (Food and Drug Administration)
 • Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 7.0)
 • Farmakopei Polskiej (FP 8.0)

Oferujemy opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej w postaci Instrukcji Analitycznych i Specyfikacji, a także przygotowanie analitycznej dokumentacji rejestracyjnej w formacie CTD.

Posiadamy doświadczenie w następujących technikach chromatograficznych: UHPLC-MS/MS, HPLC-UV-VIS, HPLC-UV-DAD, HPLC-RID, HPLC-FLD oraz HS-GC-FID.


DZIAŁ SYNTEZ

Zespół Syntez ma w ofercie kompleksowe usługi w zakresie syntezy organicznej, a także dziedzin interdyscyplinarnych:

 • Synteza na zlecenie (Custom Synthesis) - w skali od mg do setek g;
 • Projektowanie alternatywnych szlaków syntetycznych;
 • Optymalizacja szlaków syntetycznych;
 • Identyfikacja, synteza i standaryzacja zanieczyszczeń API i metabolitów leków;
 • Optymalizacja wydajności reakcji
 • Optymalizacja przejść syntetycznych.

Dział Syntez specjalizuje się w chemii następujących związków:

 • Związków chiralnych pochodzenia naturalnego -  z zastosowaniem metod syntetycznych oraz biokatalizy,
 • związków makrocyklicznych,
 • związków fosfoorganicznych.
 • peptydowych oraz niepeptydowych aminokwasów,
 • peptydów (synteza na nośniku i w roztworze),
 • związków heterocyklicznych (zawierających N,O,S w pierścieniu),
   

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem